Palokatkosuunnitelmat

Palokatkokartta

 

Palokatkosuunnitelma

Palokatkosuunnitelma on rakennushankkeeseen ryhtyvän asiantuntijan laatima erityissuunnitelma, joka laaditaan muiden taloteknillisten erityissuunnitelmien laatimisen rinnalla ja yhteistyössä näiden alojen erityissuunnittelijoiden kanssa. Palokatkosuunnitelma laaditaan pohjapiirustuksena, johon on merkitty palo-osastojen rajat ja osastointiluokat. Tarvittaessa käytetään leikkauspiirustuksia. Piirustuksiin merkitään läpivienti läpivienniltä kyseisen läpiviennin vaatimukset täyttävä palokatkoratkaisu eli palokatkodetalji. Niin kuin ns. reikäpiirustusten yhteydessä yleensäkin, voi syntyvää lopullista ratkaisua edeltää useampikin iteraatiokierros.

”Firepro piirtää palokatkosuunnitelman pohjakuvat cad-ohjelmalla mittatarkasti ja siististi eri kaupunkien  rakennusvalvontojen määritysten mukaisesti. Yrityksellä on suunnitelmista kokemusta jo useiden vuosien ajalta.”

Pohjapiirustukseen merkitään kunkin läpiviennin kohdalle käytettävä palokatkotyyppi esimerkiksi kirjain- tai numerotunnuksin. Yksiselitteisin detaljipiirroksin esitetään kukin ratkaisu reunaehtoineen (sallitut läpivietävät johdotukset mahdollisine reuna- ja keskiöetäisyyksineen, läpivientiaukkojen sallitut koot, osastoivien rakenteiden materiaalit ja paksuudet, läpivienneistä palokatkoille tulevat muut erityisvaatimukset kuten mahdolliset kuormitukset, paineiskut jne.).

Palokatkosuunnitelmaan sisältyy yleensä myös tekstiosa, jossa voidaan esittää vaatimuksia mm. asentajan pätevyydelle, tarkastusten järjestämiselle sekä tarkastusten dokumentoinnille, palokatkojen merkitsemiselle ja tuotteen käyttöiälle. Tekstiosassa esitetään myös vaatimukset käytettäville tuotteille ja niiden hyväksymismenettelyille.

Rakennuspaikkakohtaiset selvitykset näiden tuotteiden kelpoisuudesta sisällytetään myös suunnitelman tekstiosaan. Rakennustuotteiden vapaan liikkuvuuden periaatteen mukaista olisi, että suunnitelmassa esitettäisiin ratkaisut niin yleispätevästi, että urakoitsija voisi valita käytettävän tuotteen useista ratkaisujen vaatimukset täyttävistä vaihtoehdoista. Yleispätevien ratkaisujen löytäminen saattaa olla vaikeaa, koska eri valmistajien asennusdetaljit, ollessaan valmistajien itse laatimia ja sen mukaisesti testauttamia, ovat hyvin erilaisia. Rakennusvalvonnalle kuitenkin riittää, että suunnitelmassa esitetään kullekin läpiviennille yksi viranomaisvaatimukset täyttävä ratkaisu. Mikäli tuote vaihdetaan, rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja rakennusvalvonnalle tulee esittää palokatkoihin perehtyneen paloteknisen asiantuntijan hyväksymä muutossuunnitelma muine asiakirjoineen /hyväksyntöineen. Tuotenimillä suunniteltaessa suunnitelmissa ei saa käyttää termiä ”tai vastaava” tms., koska vaatimukset täyttävien asennusdetaljien erilaisuudesta johtuen ei valintaa voida jättää urakoitsijan tehtäväksi vaan tehtävä on palautettava ao. suunnittelijalle.

 

Toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelma

Palokatkosuunnitelman toimeenpanemiseksi laaditaan palokatkojen toteutus- ja varmistussuunnitelma. Tässä suunnitelmassa varmistetaan työn toteutus ja tarkastaminen siten, että rakennuksesta tulee palokatkosuunnitelman ja siinä esitettyjen vaatimusten mukainen ja että vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa tarkastusasiakirjan avulla. Tähän suunnitelmaan liittyvät mm. työmenetelmät, henkilöiden pätevyydet, tarkastaminen ja tarkastusten dokumentointi, palokatkojen merkitseminen jne. Toteutumapiirustuksen ja käytettyjen rakennustuotteiden tarkastus- ja huolto-ohjeet liitetään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen. (Rakennusvalvontavirasto)

Firepro käyttää toteutuksessa palokatkojen managerointiohjelmaa, jonka avulla palokatkot saadaan dokumentoitua selkeästi.

FirePron suunnittelun koordinoinnista vastaa Arto Parviainen. Suunnittelussa Firepron etuja ovat yrityksen oman paloteknisen suunnittelijan ja sertifioidun asennustoiminnan saumaton yhteistyö. Pitkä kokemus asennustoiminnasta auttaa suunnittelijaa toteuttamaan oikeat ja kustannustehokkaat ratkaisut työmaille.

Pyydä tarjous palokatkosuunnitelmista arto.parviainen(at)firepropalokatko.fi .